chat

ประกาศ เรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียน

การทำลายแฟ้มเวชระเบียน

โรงพยาบาลยันฮี จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลเป็นเวลา 10 ปี หรือเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายปี 2564 โดยจะดำเนินการทำลายภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ดังนั้นผู้รับบริการท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการประวัติการรักษากรุณาติดต่อได้ที่

– แผนกนิติการ โรงพยาบาลยันฮี
– ทุกวันทำการ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
– โทร 1723 ต่อ 30181

*** ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2565 ***