chat

ตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงพยาบาลยันฮี ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 จากภาครัฐแล้ว ท่านที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านระบบหมอพร้อมกับทาง รพ.ยันฮี ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น.

วันฉีดวัคซีน วันฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (12 สัปดาห์)
9 ก.ค. 64 1 ต.ค. 64
10 ก.ค. 64 2 ต.ค. 64
12 ก.ค. 64 4 ต.ค. 64
13 ก.ค. 64 5 ต.ค. 64
15 ก.ค. 64 7 ต.ค. 64
19 ก.ค. 64 11 ต.ค. 64
24 ก.ค. 64 16 ต.ค. 64
26 ก.ค. 64 18 ต.ค. 64
29 ก.ค. 64 21 ต.ค. 64
30 ก.ค. 64 22 ต.ค. 64
13 ส.ค. 64 – 20 ส.ค. 64 5 พ.ย. 64

รพ.ยันฮี ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า จะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 กับทาง รพ.ยันฮี เท่านั้น

โปรดติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของโรงพยาบาลยันฮีเท่านั้น
Line Official : @yanheehospital
Facebook : ยันฮี โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม
โทร.1723

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564