โรงพยาบาลยันฮี เพิ่มศักยภาพผู้ประกันตน

โรงพยาบาลยันฮี เพิ่มศักยภาพผู้ประกันตน อีก10,000 ราย รวมยอดผู้ประกันตนทั้งสิ้น 140,000 ราย