chat

โครงการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2560

โครงการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงระดับโรงพยาบาล

     เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2560 รพ.ยันฮี ได้ทำการซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น