chat

ร่วมแสดงความยินดีกับยันฮีบริบาล รุ่นที่ 8


รพ.ยันฮี มอบประกาศนียบัตร ให้กับ นักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 8
ณ ห้องประชุม Inter 1 อาคาร Inter 1 ชั้น 15 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขของนักเรียนและคณะอาจารย์รวมทั้งผู้ปกครองและผู้บริหารม รพ.ยันฮีมาร่วมแสดงความยินดีด้วย