chat

ร่วมแสดงความยินดีกับยันฮีบริบาล รุ่นที่ 10

 โรงพยาบาลยันฮี ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่ 10 ในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ณ ห้องประชุม Inter 1 อาคาร Inter 1 ชั้น 15