chat

รับโล่สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2558

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี ได้รับโล่สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบโล่สตรีตัวอย่างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้