chat

รพ.ยันฮี ทำพิธียกเสาเอก อาคาร Inter 3

รพ.ยันฮี ทำพิธียกเสาเอก อาคาร Inter 3

คุณเฉลิมชัย ทรงสุข บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธียกเสาเอกอาคาร Inter 3 ของโรงพยาบาลยันฮี  โดยมีนพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี, ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี พร้อมด้วยครอบครัว และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้