พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ.วิทัศศนา เขตต์กลาง นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชไทย ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Cosmetic Gyne-cology” ในการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN CCOG 2016 Advanced Practice”

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลยันฮี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กรุณาให้เกียรติทางโรงพยาบาลยันฮี นำเสนอข้อมูลทาง Cosmetic Gyne-cology ในครั้งนี้