chat

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน


ผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮี ร่วมให้การ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยคริสเตียน  เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การรักษาต่างๆของโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม ศูนย์ล้างลำไส้ และศูนย์การรักษาทางด้านต่างๆ เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลความรู้ประกอบในการเรียน เมื่อเร็วนี้