chat

งานสัมมนาวัฒนธรรมต่างชาติ

งานสัมมนาวัฒนธรรมต่างชาติ

     รพ.ยันฮี มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ จึงได้มีการจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ แก่บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการให้บริการชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามหลักมาตรฐานสากล