chat

งานมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนยันฮีบริบาล

โรงเรียนยันฮีบริบาล

โรงพยาบาลยันฮี รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนยันฮีบริบาลรุ่นที่7 ในงานมอบประกาศนียบัตรยันฮีบาล ณ ห้องประชุมINTER 1 อาคารINTER1 ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของนักเรียนและผู้ปกครอง