chat

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด และเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ลูกน้อย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด

ภาพกิจกรรมความสำเร็จในอนาคตเริ่มจากวันนี้ เริ่มต้นดี เริ่มที่ภูมิต้านทาน ตอน “อาหารที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวน้อยตามวัย” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี