chat

กิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 6

ศูนย์กุมารเวช


รพ.ยันฮีได้จัด
 กิจกรรมวันเด็ก ขึ้น ณ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาล ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของเด็กและผู้ปกครอง และมีการจัดกิจกรรมเกมส์แจกรางวัลและกิจกรรมระบายสีปูนปาสเตอร์ ซึ่งในกิจกรรมมีผู้ให้ความสนในเป็นจำนวนมาก