chat

ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

เมื่อท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

  1. บัตรกรมธรรม์
  2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีใช้สิทธิแบบผู้ป่วยนอก

ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน/ห้องตรวจ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประกันพร้อมทั้งจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บัตรประกัน

เมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่แผนก การเงินจะให้ ผู้ป่วย เซ็นชื่อในใบเคลม กรณีมีส่วนเกิน ผู้ป่วยจะต้องชำระส่วนเกินเอง ( ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)

กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ นั้นๆ ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่าย และนำใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่บริษัทประกันต่อไป

กรณีใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

ยื่นบัตรประกัน + บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้กับ เจ้าหน้าที่แผนกประกันสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาบัตรการใช้สิทธิ ให้ผู้ป่วยลงนาม

หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ ได้ประสานงานกับบริษัทประกันฯแล้ว เจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าสามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้หรือไม่ (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

หากผู้ป่วยได้รับสิทธิ + FAX CLAIM ในวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน เจ้าหน้าที่แผนกประกันสัมพันธ์จะประสานข้อมูล ค่ารักษาพยาบาลและเอกสารใบเคลมที่แพทย์สรุปการรักษาพยาบาล ให้ทางบริษัทประกันฯ พิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และหากมีส่วนที่ไม่คุ้มครองทางแผนกการเงินฯ จะแจ้งให้ทราบ และชำระส่วนเกินต่อไป (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้

ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมในเคลม + ใบเสร็จรับเงินให้ เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

รายชื่อบริษัทประกัน


Notice: Undefined offset: 0 in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-doctor.php on line 11

Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-doctor.php on line 11

แพทย์ประจำ

เพิ่มเติม

Notice: Undefined offset: 0 in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-operation.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in C:\inetpub\wwwroot\th.yanhee.net\wp-content\themes\yanhee_ims\widgets\widget-operation.php on line 6

หัตถการของ