รางวัลแห่งความภูมิใจ

    ในปัจจุบันคงจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า คุณภาพเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการค้าและการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก กว่า 90 ประเทศได้นำระบบคุณภาพ ISO 9000 มาใช้ เพื่อการพัฒนาให้ทัดเทียม และเป็นที่ยอมรับของสากลเพราะคุณภาพ จะเป็นหลักประกันว่าลูกค้าจะ ได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามความต้องการ

องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO)


  • องค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO)   เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการให้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศลดน้อยลงมุ่งสู่ระบบเสรี ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ามุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณภาพจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ ต้องคำนึงถึงในลำดับต้นๆ หากสามารถจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพให้ทุกหน่วยงานในองค์กร มีประสิทธิภาพและดำรงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ ความได้เปรียบในการรักษาตลาด และโอกาสในการขยายตลาดของตนเหนือคู่แข่งก็ย่อมเป็นไปได้สูง

  • คุณภาพไม่มีข้อจำกัดในชนิดของกิจการที่จะนำไปใช้ จึงครอบคลุมทั้ง อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ เป้าหมายหลักของ ISO 9000 คือ ให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองจากผู้ให้บริการในผลิตภัณฑ์ หรือบริการตามที่ต้องการ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับสินค้า หรือ บริการทุกครั้ง และตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โรงพยาบาลยันฮี ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ จนได้รับการ รับรองคุณภาพ ISO 9000 ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544

  • และเพื่อให้ระบบการทำงานภายในองค์กรมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากล ทางโรงพยาบาลยันฮีจึงได้พัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของ ISO 9001 : 2000 จนกระทั่งได้รับการรับรองทั้งระบบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2546 ซึ่งสร้าง ความภาคภูมิใจให้กับองค์กรอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลยันฮี คงไม่หยุดตัวเองเพียงแค่นี้ แต่จะเดินหน้าและมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่าง แท้จริงต่อไป โดยการศึกษาระบบคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง มาตรฐานโรงพยาบาลให้สำเร็จ ในอนาคตอันใกล้นี้