ผู้บริหารโรงพยาบาล

 
ผู้บริหารโรงพยาบาล


" โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาล
ด้วยมาตรฐานระดับสากล และจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงาม
อย่างครบวงจร ระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ภายในปี 2560 "โรงพยาบาลยันฮี  เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
และแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่ายด้วยคุณภาพ
ตามาตรฐาน
สากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขา
พร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจรแก่ผู้รับ
บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และ
เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย"  


นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี