วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานระดับสากล และจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงามอย่างครบวงจรระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ ภายในปี 2560

พันธกิจ

โรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและแพทย์ทางเลือก แก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่าย ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขาพร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจร แก่ผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย


ปรัชญา (PHILOSOPHY)

คุณภาพ คือ ความยั่งยืนขององค์กร


ค่านิยมหลักและแนวคิดหลัก (Core Value and Concept)

S

Service Differentiation

มีการจัดระบบการให้บริการที่มีความแตกต่างในลูกค้าแต่ละกลุ่ม

W

Whole Quality Concern

มีการให้บริการที่มีคุณภาพทั้งกระบวนการ

E

Expert

ให้บริการโดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

E

Effciency

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

T

Teamwork

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

นโยบายคุณภาพ

รักษาดี มีมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อสังคม

1. รักษาดี หมายถึง             ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้า เราจะมุ่งมั่นในการรักษาพยาบาล
ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
     
2. มีมาตรฐาน หมายถึง ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ลูกค้า เราจะมุ่งมั่นในการรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
     
3. บริการเป็นเลิศ หมายถึง ความตั้งใจในการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกระดับ แก้ไข และปรับปรุง
การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
     
4. เกิดประโยชน์ต่อสังคม          หมายถึง ความตั้งใจที่จะใช้ความชำนาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง
ความชำนาญพิเศษทางด้านศัลยกรรมพลาสติก ของโรงพยาบาลตอบแทน
ให้แก่สังคม โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง